Vybz Kartel - Fast Life

I am the roughest, toughest
Bloodclot Jamaican

Top speed now gas a get press
If you don't get a next time do yo next best
250 the dash board a sugges...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.