Kastelruther Spatzen - Der Rote Diamant

Es ist keine Fata Morgana
Das Mädchen im weißen Gewand.
Man sagt
Sie geht nachts durch die Berge

Weil ihr Herz keine Ruhe hier fand.
Wer sie ei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.