Paul Kantner - Silver Spoon

Throw down all your
Silver spoons, eat
All of the raw meat
With your hands
Pick it up piece by piece
Pick it up piece by piece
Pick it up piece ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.