Separate - Ehrenmann

Liest du die Bibel? Ja
Also da gibt's eine Passage, die ich halb auswendig kann
Die passt irgendwie zu diesem Anlass:
'Der Pfad der Gerechten ist auf ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.