Luca Hänni - She Got Me

I noticed her when she arrived
Kinda of lady that mama like
But mama, she ain't here tonight
Gettin' rowdy, rowdy
When she poured out a little spi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.