2 Chainz - High Top Versace

Yeah
Amari Jacob, you know what I'm sayin'
(ATL Jacob)
Proud of you
Gang, gang

Yeah, high top Versaces, I got high top socks
I got Popsicle di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.