Juicy J - Let Me See

Tay Keith, fuck these niggas up
Yeah, ho
Yeah, ho (Yeah)
Yeah, ho
Uh, yeah

Y'all really ain't getting no money, better get you some dough
Y'al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.