R Kelly - Show Ya Pu**y

Okay, I'm 'bout to get it drunk up in this fucking club
Spend a lot of money in this fucking club
Piss the haters off up in this fucking club
Emplo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.