Cardi B - Please Me

Uh, uh, yeah, come on

Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Plea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.