Anna Oxa - Senza Pietà

Non mi fermeranno le paludi o la neve
La tua capitale oramai s'intravede
Giorno dopo giorno la tua vita cavalco
Sono il generale più crudele del fr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.