Mietta - Vattene Amore

Vattene amore che siamo ancora in tempo
Credi di no spensierato, sei contento
Vattene amor che pace più non avrò né avrai
Perderemo il sonno
C...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.