Jacob Forever - Donde Tú Estés

Ya son las 6 de la mañana
Y yo no he dormido nada
Mientras que me doy un trago, solo pienso en ti
No hago más que recordarte
Extrañarte y menci...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.