Gemeliers - Aquí y Ahora

Primero,
Antes de que eches el vuelo
Tengo que serte sincero
Y no quiero que mueras esta vez en fuego

Diremos
Que lo vivimos despiertos
Que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.