Rico Nasty - Roof

Huh, Kenny

When I hop out, they gon' call me Rico Bruce (Bruce, Bruce, Bruce)
When I drop the top, I turn that shit into a coupe (Huh, yeah)
It's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.