Nicki Minaj - Barbie Going Bad

Patty, I see you too
This what y'all be wanting?
This what they waiting for?
Okay, haha, rrrr

Neck tat say "Onika"
I got more slaps than Aretha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.