Claudia Jung - Manchmal

Manchmal trägt schon früh am Morgen
Der Tag ein schwarzes Kleid
Und du glaubst fast zu ertrinken
Im Meer der Traurigkeit
Manche Nacht geht nie zu ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.