Meek Mill - Contagious

See what it is, they don't know a rock from a diamond
I'm like hold up, hold up, hold up, hold up
Hold up, hold up, hold up, hold up
Hold up, hold ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.