SahBabii - Eazy

Fucking that hoe, she so easy
Pussy C4 I'm so easy, all of these bitches too easy
I'mma shoot that lil strap, it's too easy
Lay that nigga down he ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.