21 Savage - 4L

Solid nigga, real street nigga
A hundred percent, a hundred and ten percent
Ain't no cut on this shit, nigga
This shit blue magic, nigga, like Fran...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.