21 Savage - Pad lock

Yeah, yeah, dawg
This shit real, dawg
Niggas kill, dawg
Keep your steel, dawg
Or be a long-live dog
Straight up

I'm hangin' with killers, seri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.