21 Savage - All my friends

Yeah, yeah

I lost all my friends countin' bands in the Bentley coupe
Diamonds on me doin' handstands, Rosé on my tooth
If she wanna dance, let he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.