21 Savage - 1.5

My earrings cost a half a ticket, I don't hear the same shit y'all niggas hear
On God

Pockets on Cheez-Its, heavy on the cheddar (Cheddar)
Run of...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.