21 Savage - Gun smoke

Yeah
Yeah
Yeah
Yeah (Gun smoke)
Yeah (Gun smoke)
Yeah, yeah (Gun smoke)
Yeah, yeah, yeah (Gun smoke)
Yeah, yeah

One man army from the get-go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.