21 Savage - A&t

Good job 1st

(Bounce that)
Ass and titties, ass and titties (Shake that)
Ass and titties, he throw money, twenties (Bounce that)
Ass and titties...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.