Lin?Manuel Miranda - Trip a Little Light Fantastic

Let's say you're lost in a park, sure
You can give in to the dark or
You can trip a little light fantastic with me
When you're alone in your room
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.