Leslie Odom, Jr. - A Winter's Ball

How does the bastard, orphan, son of a whore
Go on and on
Grow into more of a phenomenon?
Watch this obnoxious, arrogant, loudmouth bother
Be seat...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.