Casting Crowns - One Awkward Moment

She's a castaway
Stranded on the island of her yesterdays
Freedom was her ocean, but she got swept away
Little princess dreaming got lost somewhere...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.