2 Chainz - Girl's Best Friend

Say shit gotta go fast (uh)
Gotta move with the (huh, huh)
Gotta, gotta, gotta, gotta, gotta
Gotta let 'em know (Dolla Sign)

I'ma buy some diamo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.