Young Thug - Gang Up

Oh yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah

I'm with the gang, gang, gang and we 'bout to go up
Switching lanes, it's a thang, every time we show up
You a la...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.