Imagine Dragons - Stuck

Time goes by and still I'm stuck on you
Yeah, time goes by and still I'm stuck on you, ooh, you, ooh

I been afraid, don't wanna fade out of my bod...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.