Jeremih - Perfect Timing

Mano!
OG Parker
Hitmaka!

Hands on your body
This perfect timing
Every time you get around me ('round)
This perfect timing, ooh

Girl I know ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.