Jeremih - Imitate

Hitmaker
Mm, Right Now

Oh ah, oh ah (Right Now Sound)

Whoa, anything you want
I swear, I'll give it to you
Can't imitate how I feel
When I t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.