Jeremih - Ride It

Hitmaka

She ride it (what)
She ride it, oh yeah (yeah)
She ride it, yeah
She ride it, oh yeah
On top of me (on top), she ride it, oh yeah
She ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.