Jeremih - These Days

Hitmaker
Ooh, said, "Hold up" (hol' up)
Yeah

What kind of nigga do you take me for?
Ooh, is it my fault that I like to stunt 'cause I got this s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.