Querbeat - Randale & Hurra

Ich will 'ne Metropole
Aber jeden kennen
Ich will bis sechs Uhr raus
Und heute mal früh pennen
Will nicht sein wie der Nachbar
Und setz' alles au...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.