Quavo - HUNCHO DREAMS

What's happenin', Uncle G?
How you doin' this mornin'?
Good mornin', brother
What's happenin'?
Good mornin', Uncle George
What is y'all so happy ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.