Future - Astronauts

Just like a astronaut
We don't detox
Yeah
Playin' in the mud, all these drugs
Like a weirdo (yeah)
One of a kind, VVS diamond on my earlobe

Ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.