Mariah Carey - The Distance

S-P-I-R-I-T, it's great to see
We got it, the spirit
Hey, hey, let's hear it

Ain't nobody stopping us
What we have is dangerous
Left they opini...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.