Future - Fine China

The world on drugs
Ten (yeah) thousand dollar plates
Thousand dollar plates
Thousand dollar plates, fine china
Shawty like a, uh
Shawty like a (W...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.