Quavo - GO ALL THE WAY

Huncho (lights out)

Go dumb, go stupid (lights out)
Break it down like a blueprint (lights out)
Pipe it up, it's a movie (lights out)
Lights out...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.