Belly - Numbers

I pull up in four door Bugattis
Four wheel Ducatis
Got at least two hoes beside me (ten)
Threesomes like a hobby
Addies made me zero in
Two point...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.