Gavin Creel - Hair

She asks me why
I'm just a hairy guy
I'm hairy noon and night
Hair, that's a fright
I'm hairy high and low
Don't ask me why, don't know
It's not...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.