Lil Baby - Never Recover

(Tay Keith, fuck these niggas up)
Ayy, yeah
Tay Keith, this too hard
Ring, ring, ring, we drip too hard, ayy
(Run that back, Turbo)
Yeah, ayy, lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.