T.I. - Wraith

Yeah
Hey man
I got a real short list of shit I like to do
Ya dig
Get money (yeah)
Kick shit (I Just wanna ball, yeah)
That's the list, nigga, th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.