Rexx Life Raj - Time

Ooo-oh, ooo-oh
But now I'm working on this way of life
Ooo-woah-oh
(Damn JULiA)

I wish I had more time in the day, uh
Just know if I had it my ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.