Connan Mockasin - Con Conn Was Impatient

Well Con Conn was impatient
It's late, we're leaving tonight
Well I still was impatient
He's late, I need you tonight

Well I can hardly take it...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.