MoneyBagg Yo - Buss Down

I don't know what kinda shit I'm on right now
Yeah, I got my nigga Zach with me, you know what I'm saying? Right now
Yeah
(ATL Jacob) One time I ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.