Travi$ Scott - NC-17

Ooh

Me and my bitch, I swear we like the same sex (ooh)
Fuck with all my chains on, let's have chain sex (serve)
Hangin' with the gang, get your ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.