Jack $hirak - Miljonair

Een miljonair

M'n pa zei hij weet dat het goed komt
Want hij weet dat zijn zoon uit de hood komt
Als je komt van de straat zie je bloed soms
Maa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.