88rising - Nothing Wrong

Harikiri on the beat

Let me pick you up girl
快坐上我的car girl
我帅得就像Pablo
But this is nothing wrong girl
我带你do the dash girl
I always got the cash...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.